Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY

Załączniki:
  » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY (338 KB)

 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie 27,
62-831 Korzeniew

Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz.135 ):
- posiada obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011r., Nr272, poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- nie jest i nie był/ była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- zna przepisy z zakresu: zadań pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, prawa rodzinnego oraz z zakresu przeciw działania i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- posiada znajomość obsługi komputera (Microsoft Office),
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
- posiada prawo jazdy kat. B,
- posiada własny środek transportu do pracy w terenie - samochód osobowy.

Wymagania pożądane (nieobligatoryjne):

1. Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
2. Doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, pracy z dziećmi lub rodziną.

Predyspozycje osobowościowe:

- kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób i rodziny, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, zachowanie bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
- określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie ,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z pracownikiem socjalnym,
- monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie rezultatów własnych osiągnięć i dalsze budowanie aktywnej postawy członków rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,
- podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną oraz poprzez samokształcenie.
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,
w tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny (może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania)
Asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ww. ustawy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej,
- oświadczenie na temat obowiązku alimentacyjnego,
- oświadczenie o posiadanym własnym środku transportu do pracy w terenie,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
- dokumenty lub potwierdzone kopie zaświadczeń o ukończonej specjalizacji, kursach lub szkoleniach,
- do wglądu świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,
- oryginał kwestionariusza osobowego,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych CV, list motywacyjny o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych".

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie na czas określony od 01czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty należy składać do 30 maja 2014 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew, osobiście lub pocztą (obowiązuje data i godzina wpływu oferty do GOPS)Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie"

Oferty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/7513411

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin oraz na tablicy Urzędu Gminy Mycielin i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Elżbieta Ulrych

 

 


« powrót

Informację wytworzył: Elżbieta Ulrych - 2014-05-20 12:16:33
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-05-20 12:16:33
Utworzony: 2014-05-20 12:16:33 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony