Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 12. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nab鏎 na stanowisko
Og這szenie o naborze na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY

Za陰czniki:
  » Og這szenie o naborze na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY (338 KB)

 
 
Kierownik Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie og豉sza nabór na wolne stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Gminnym O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie z/s w S逝szkowie 27,
62-831 Korzeniew

Wymagania niezb璠ne:

1. Asystentem rodziny mo瞠 by osoba, która spe軟ia warunki okre郵one w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zast瘼czej (Dz. U. z 2013r., poz.135 ):
- posiada obywatelstwo polskie,
- wykszta販enie wy窺ze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykszta販enie wy窺ze na dowolnym kierunku uzupe軟ione szkoleniem z zakresu pracy z dzie熤i lub rodzin i udokumentuje co najmniej roczny sta pracy z dzie熤i lub rodzin lub studiami podyplomowymi obejmuj帷ymi zakres programowy szkolenia okre郵ony na podstawie ust. 3 rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkole na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011r., Nr272, poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny sta pracy z dzie熤i lub rodzin lub
- wykszta販enie 鈔ednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie熤i lub rodzin, a tak瞠 udokumentuje co najmniej 3-letni sta pracy z dzie熤i lub rodzin,
- nie jest i nie by/ by豉 pozbawiona w豉dzy rodzicielskiej oraz w豉dza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
- wype軟ia obowi您ek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi您ek w stosunku do niej wynika z tytu逝 egzekucyjnego,
- nie by/by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe,
- zna przepisy z zakresu: zada pomocy spo貫cznej ze szczególnym uwzgl璠nieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej, ustawy o pomocy spo貫cznej i kodeksu post瘼owania administracyjnego, prawa rodzinnego oraz z zakresu przeciw dzia豉nia i rozwi您ywania problemów alkoholowych,
- posiada znajomo嗆 obs逝gi komputera (Microsoft Office),
- posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzystania z pe軟i praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
- posiada prawo jazdy kat. B,
- posiada w豉sny 鈔odek transportu do pracy w terenie - samochód osobowy.

Wymagania po膨dane (nieobligatoryjne):

1. Szkolenie z zakresu pracy z dzie熤i lub rodzin,
2. Do鈍iadczenie zawodowe w pomocy spo貫cznej, pracy z dzie熤i lub rodzin.

Predyspozycje osobowo軼iowe:

- kierowanie si zasadami etyki zawodowej, poszanowania godno軼i i prawa osób i rodziny, komunikatywno嗆, samodzielno嗆, umiej皻no嗆 pracy w zespole, odporno嗆 na stres, umiej皻no嗆 analizy problemu i poprawnego wyci庵ania wniosków, zachowanie bezstronno軼i w kontakcie z rodzin.

Zakres wykonywanych zada na stanowisku asystenta rodziny:

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin b璠帷ych w trudnej sytuacji 篡ciowej,
- okre郵enie wspólnie z rodzin podstawowych problemów wyst瘼uj帷ych w rodzinie ,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 篡ciowej,
- wspó逍raca z jednostkami administracji rz康owej i samorz康owej, organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami dzia豉j帷ymi na rzecz dziecka i rodziny,
- sporz康zanie planu pracy z rodzin, we wspó逍racy z pracownikiem socjalnym,
- monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie rezultatów w豉snych osi庵ni耩 i dalsze budowanie aktywnej postawy cz這nków rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako鎍zeniu pracy z rodzin,
- prowadzenie dokumentacji dotycz帷ej pracy z rodzin,
- sporz康zanie na wniosek s康u opinii o rodzinie i jej cz這nkach,
- wspó逍raca z zespo貫m interdyscyplinarnym,
- podnoszenie kwalifikacji poprzez udzia w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodzin oraz poprzez samokszta販enie.
Do gównego obowi您ku asystenta rodziny nale瞠 b璠zie wsparcie i aktywizacja rodzin zagro穎nych wykluczeniem spo貫cznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw 篡ciowych cz這nków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny b璠zie za systematyczn indywidualn prac z rodzinami wskazanymi przez O鈔odek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wype軟ianiu swoich zada,
w tym celu asystent rodziny m.in. b璠zie:
- wspó逍racowa z instytucjami takimi jak szko豉, przedszkole, s康, urz康 pracy, urz康 gminy, placówki opieku鎍zo-wychowawcze, PCPR itp.
- pomaga w wype軟ianiu zada opieku鎍zo - wychowawczych,
- pomaga i uczy oszcz璠nego zarz康zania bud瞠tem domowym,
- merytorycznie pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomaga w rozwi您ywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny.
Asystent rodziny 鈍iadczy b璠zie us逝gi w miejscu zamieszkania rodziny (mo瞠 równie towarzyszy rodzinie poza miejscem zamieszkania)
Asystent rodzinny mo瞠 wykonywa us逝g poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.
Szczegó這wy zakres obowi您ków asystenta rodzinnego okre郵a art.15 ww. ustawy.

Wymagane dokumenty i o鈍iadczenia:

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- 篡ciorys (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzaj帷ych wykszta販enie,
- o鈍iadczenie o niekaralno軼i,
- o鈍iadczenie na temat w豉dzy rodzicielskiej,
- o鈍iadczenie na temat obowi您ku alimentacyjnego,
- o鈍iadczenie o posiadanym w豉snym 鈔odku transportu do pracy w terenie,
- za鈍iadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj帷ym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
- o鈍iadczenie o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych oraz posiadaniu pe軟i praw publicznych,
- dokumenty lub potwierdzone kopie za鈍iadcze o uko鎍zonej specjalizacji, kursach lub szkoleniach,
- do wgl康u 鈍iadectwa pracy lub za鈍iadczenia potwierdzaj帷e sta pracy,
- orygina kwestionariusza osobowego,
- o鈍iadczenie dotycz帷e zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych CV, list motywacyjny o tre軼i:

„Wyra瘸m zgod na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych".

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie na czas okre郵ony od 01czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty nale篡 sk豉da do 30 maja 2014 r. do godziny 15.00 w Gminnym O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie z/s w S逝szkowie 27, 62-831 Korzeniew, osobi軼ie lub poczt (obowi您uje data i godzina wp造wu oferty do GOPS)Dokumenty nale篡 z這篡 w zamkni皻ej kopercie z napisem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Gminnym O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie"

Oferty, które wp造n po terminie lub niekompletne nie b璠 rozpatrywane.

Dodatkowe informacje mo積a uzyska pod numerem telefonu 62/7513411

Informacja o kandydatach spe軟iaj帷ych wymagania formalne, wyniku naboru b璠zie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin oraz na tablicy Urz璠u Gminy Mycielin i Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej.

Kierownik
Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej
(-) El瘺ieta Ulrych

 

 


« powr鏒

Informacj wytworzy: El瘺ieta Ulrych - 2014-05-20 12:16:33
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-05-20 12:16:33
Utworzony: 2014-05-20 12:16:33 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony