Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 13. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

Załączniki:
  » Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29 KB)
  » Ogłoszenie o naborze (1044 KB)

Wójt  Gminy  Mycielin

Ogłasza nabór na  wolne  stanowisko urzędnicze  

  DS.  KSIĘGOWOŚCI

w Urzędzie Gminy Mycielin Słuszków 27 62-831 Korzeniew

 

I. Wymagania niezbędne:

1.   obywatelstwo  polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),

2.    pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

4.    wykształcenie co najmniej średnie,

5.    nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse, rachunkowość,
 2. wskazane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 3. umiejętności zawodowe: znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz umiejętność obsługi księgowych programów  komputerowych;
 4. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej,
 5. znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 6. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie między innymi: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, kredytów i pożyczek, rozrachunków i innych operacji w „organie",

2. dekretacja, klasyfikowanie, numerowanie i księgowanie dokumentów,

3.bieżąca analiza realizacji budżetu gminy oraz opracowywanie propozycji zmian,
4.bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

5. uzgadnianie sald rozrachunków, w tym uzgadnianie salda rachunków bankowych z saldami odpowiednich kont w księdze głównej,

6.uzgadnianie stanu kont, sporządzanie zestawień obrotów i sald z kont, wydruk w/w wraz z dziennikiem główna oraz uzgadnianie danych z księgowością jednostki,

7. sporządzanie wszystkich przypisów należności UG i innych PK,

8. terminowe przekazywanie do Wojewody zrealizowanych dochodów z zakresu zadań zleconych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

9. dokonywanie opłat na rzecz związków, stowarzyszeń, spłata rat kredytów i pożyczek,

10.sporzadzanie przelewów,

11.rozliczanie i analiza w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych (k.222 i 223), księgowanie comiesięczne sprawozdań jednostek oraz przelewy środków na wydatki budżetowe jednostek,

12.sporzadzanie deklaracji VAT-7 i analiza dochodów i wydatków objętych rejestrem i deklaracją VAT,

13.prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

14.przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

15.wprowadzanie planu dochodów i wydatków oraz zmian w tych planach.

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:

 

1.     pełny wymiar czasu pracy,

2.     praca w budynku Urzędu  Gminy Mycielin, 1  piętro  (brak  windy),

3.     bezpieczne warunki pracy,

4.     praca przy komputerze,

5.     obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner),

 

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia niniejszego  ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w  Urzędzie  Gminy  Mycielin, w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych wynosił mniej  niż  6%.

 

V. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie (wzór załączony do ogłoszenia o naborze)
 3. kserokopie  dokumentów  potwierdzające  wykształcenie,
 4. kserokopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie   zawodowe,
 5. podpisane  odręcznie  oświadczenie, że kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym wyrokiem  sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
 6. podpisane  odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisana odręcznie klauzula  o treści „Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich    danych  osobowych zawartych w  ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych",
 8. kserokopia  dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w  przypadku kandydata,  który   zamierza skorzystać z  uprawnienia , o którym  mowa  w  art. 13a ust 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych.
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  można   składać  w siedzibie  Urzędu  Gmin Mycielin z  siedzibą  w  Słuszkowie  27, 62-831  Korzeniew (sekretariat) w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds. księgowości w terminie od  dnia 1 grudnia 2014 r. do 11 grudnia 2014 r. do godz. 15.30 lub  drogą  pocztową (decyduje data wpływu).

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać pod  nr  tel.  62 75 134 10.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Mycielin.     

 

      Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów:

I etap - wstępna rekrutacja kandydatów - złożone oferty zostaną  poddane analizie  mającej  na  celu  porównanie  danych  zawartych  w dokumentach  aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu,

II etap - rekrutacja   końcowa  kandydatów

test  kwalifikacyjny  i  rozmowa  kwalifikacyjna  podczas,   której  sprawdzona  będzie  wiedza  kandydatów  z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mycielin.

Mycielin, dn. 1 grudnia 2014 r.

 

 


« powrót

Informację wytworzył: Ewa Kowalska - 2014-12-01 08:59:05
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-12-01 08:59:05
Utworzony: 2014-12-01 08:59:05 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-12-01 09:02:38 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony