Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 12. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Przetarg na najem nieruchomości rolnej w miejscowości Korzeniew dz. nr 211 o pow. 0,49 ha

Załączniki:
  » Ogłoszenie (153 KB)

 Mycielin dnia 22-04-2015r.

RRŚ.6845.2.2015.RN

 

PRZETARG NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

 

            Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pk 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm).

Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem:

 

1.    Nieruchomości  rolnej o pow. 0,49 ha położonej we wsi Korzeniew, gmina Mycielin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211 obreb Korzeniew zapisanej w Księdze Wieczystej nr KW 49868. Rodzaj użytku: łąka kl V-0,36ha, łąka kl VI-0,13ha.

Czynsz wywoławczy w kwocie 140 kg pszenicy (sto czterdzieści kg).

Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostaje na dzień 31 sierpnia za każdy rok kalendarzowy z góry. Wysokość czynszu wynikać będzie z wyliczenia polegającego na pomnożeniu kilogramów pszenicy przez cenę pszenicy z pierwszego półrocza, ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Umowa dzierżawna z kandydatem który przetarg wygra, podpisana zostanie w ciągu 30 dni  od dnia przetargu i obowiązywać będzie do jesieni 2020r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia              14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst  Dz. U. z 2014 r. poz 1490)

Przetarg przeprowadzony będzie w formie ustnej licytacji w dniu 22 maja 2015r. o godz. 10ºº, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem gruntu rolnego  jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 30,00 zł  (trzydzieści 00/100 zł), z  dopiskiem „Wadium  do przetargu o najem gruntu rolnego w Korzeniewie działaka nr 211".

Wadium wpłacić należy najpóźniej do godz 15-tej, dnia 19-05-2015r. na rachunek bankowy Gminy Mycielin nr 58 8407 0003 0500 2105 2000 0006  w Banku Spółdzielczym Pleszew Oddział Stawiszyn.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  jego otwarciem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie, w  przetargu wynosi  10 kg pszenicy (dziesięć kg).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny najmu gruntu, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na ich rachunek bankowy w terminie trzech dni od dnia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników, którzy wpłacili wadium, nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą lub gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Osoba reprezentująca w przetargu osoby prawne winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. 

Wójt Gminy Mycielin może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie, podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i o przyczynach jego odwołania.

Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy, w sposób zwyczajowo przyjęty za pośrednictwem kurendy oraz na stronie internetowej www.bip.mycielin.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Mycielin lub pod nr tel. 62-75-134-18.

Informacji udziela  Monika Trocha.

                                                                                                             Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                           /-/ Jerzy Matuszewski


« powrót

Informację wytworzył: Barbara Ignatowicz - 2015-04-22 12:15:56
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2015-04-22 12:15:56
Utworzony: 2015-04-22 12:15:56 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony