Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 14. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :: GOPS :: Informacje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych

Załączniki:
  » Ogłoszenie o naborze (800 KB)

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wymagane: średnie lub wyższe, (pożądane : wyższe - administracyjne, ekonomiczne)

b) obywatelstwo polskie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) znajomość przepisów ustaw:

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w zakresie ustalania wysokości dochodu rodziny), Kodeksu postępowania administracyjnego,

g) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne SYGNITY,

b) doświadczenie w pracy z klientem,

c) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

b) prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych m.in.:

  • prowadzenie  rejestrów i ewidencji osób ubiegających sie o w/w formy świadczeń,
  • kompletowanie niezbędnych dokumentów,  prowadzenie korespondencji między instytucjami i czuwanie nad jej bieżącym oraz terminowym przepływem,

c) przetwarzanie danych osób korzystających z w/w świadczeń w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia, informacje)

d) sporządzanie sprawozdań dot. w/w form świadczeń,

e) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

f) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska i obowiązujących przepisów.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) CV- opatrzone własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s Słuszków 27, 62-831 Korzeniew lub pocztą na wskazany adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych" w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszane będą osoby telefonicznie, które spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i GOPS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)."


« powrót

Informację wytworzył: Elżbieta Ulrych - 2016-02-25 15:25:20
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2016-02-25 15:25:20
Utworzony: 2016-02-25 15:25:20 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-02-25 15:30:12 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony