Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 09. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Korzeniewie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Załączniki:
  » Ogłoszenie (2852 KB)
  » kwestionariusz (50 KB)

I. Kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, kierunek pedagogika, specjalność: przedszkolna lub wczesnoszkolna z językiem angielskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1264),
2) stopień awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel kontraktowy

Wymagania dodatkowe:
1) kwalifikacje zgodnie z § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia (język angielski),
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) nie toczy się przeciwko nauczycielowi/nauczycielce postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
7) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
8) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
9) poczucie odpowiedzialności,
10) znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu, Systemu Informacji Oświatowej,
11) wysoka kultura osobista.

II. Zakres zadań na stanowisku:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w grupie dzieci,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
5) współpraca z nauczycielami, specjalistami i pracownikami przedszkola,
6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
7) inicjowanie i organizowanie imprez przedszkolnych,
8) angażowanie się w sprawy na rzecz przedszkola i podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości jego pracy.

 

III. Wymagane dokumenty:
1) podanie o pracę,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys (CV),
4) list motywacyjny,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
8) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
9) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
10) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Dodatkowe informacje:
I. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Nabór na nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Korzeniewie"

na adres: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie, Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew (budynek Gimnazjum w Korzeniewie) w terminie do dnia 22 sierpnia 2016r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu)

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

II. Z dniem 1 września 2016r. nastąpi przejście zakładu pracy, tj. Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie, w którym dokonywany jest nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego na innego pracodawcę - Zespół Przedszkolny w Korzeniewie.
Z tym dniem pracownicy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie staną się z mocy prawa pracownikami Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie.


« powrót

Informację wytworzył: - 2016-07-18 14:47:13
Zatwierdził do publikacji: - 2016-07-18 14:47:13
Utworzony: 2016-07-18 14:47:13 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-07-18 14:47:57 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony