Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

Załączniki:
  » Ogłoszenie o naborze (1099 KB)
  » Kwestionariusz osobowy (50 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

 

 

I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew

 

II. Określenie stanowiska
Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych 
Gminy Mycielin

 

III. Wymagania, które powinien spełniać kandydat
1. niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie,

5) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

6) znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

7) znajomość ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, rachunkowości, Kodeks Pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o pomocy społecznej,

8) co najmniej 5-letni staż pracy,

9) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) nieposzlakowana opinia,

11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

2. dodatkowe

1) doświadczenie w administracji samorządowej,

2) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem pracowników, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,

3) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office, podstawowych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner).

 

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin, zwanego dalej „Zespołem",
2. Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
3. Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu,
4. Wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,
5. Racjonalne i zgodne z ustalonym planem finansowym gospodarowanie środkami finansowymi i powierzonym mieniem,
6. Opracowywanie planów działania Zespołu i sprawozdań z ich wykonania,
7. Składanie informacji Wójtowi Gminy Mycielin na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu i obsługiwanych jednostek,
8. Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych,
9. Wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego,
10. Organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych Zespołu,
11. Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji Zespołu oraz dokumentacji finansowej jednostek obsługiwanych przez Zespół,
12.Sporządzanie planu finansowego Zespołu oraz nadzór nad prawidłowością sporządzenia planów przez dyrektorów jednostek obsługiwanych,
13. Udział w opracowywaniu budżetu Gminy, przygotowywanie dokumentów i danych do budżetu,
14. Organizowanie i koordynowanie współpracy jednostek organizacyjnych z organami gminy,
15. Dekretowanie dokumentów księgowych oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków,
16. Wystawianie dokumentów księgowych (rachunków, not księgowych, not odsetkowych, korekt),
17. Sporządzenie dokumentów PK,
18. Rozliczanie środków otrzymanych z Urzędu Gminy Mycielin w ramach dotacji i zadań zleconych,
19. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Zespołu oraz jednostek organizacyjnych,
20. Załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień.

V. Informacja o warunkach pracy
1. wymiar czasu pracy: pełen etat

2. rodzaj umowy: umowa o pracę

3. praca przy komputerze,

4. obsługa urządzeń biurowych,

5. w zależności od potrzeb możliwość wyjazdu poza stałe miejsce pracy.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mycielin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
5. Zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
7. Oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922),

e) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

9. Inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2017r. do godz. 1530 :

- w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin, pokój nr 8

lub

- drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Mycielin

Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin".

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Mycielin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 75 13 410.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mycielin.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mycielin.

 


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2017-12-08 13:18:29
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2017-12-08 13:18:29
Utworzony: 2017-12-08 13:18:29 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-12-08 13:36:26 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony