Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
鈔oda, 05. sierpnia 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO


Klauzula informacyjna

 

W zwi您ku z realizacj wymogów Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych.
Poni窺ze zasady stosuje si pocz患szy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mycielin z siedzib w S逝szkowie, S逝szków 27, 62-831 Korzeniew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: p. Ewa Gali雟ka, tel. 531-641-425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celach: 
• wype軟ienia obowi您ków prawnych ci捫帷ych na Urz璠zie; 
• realizacji umów zawartych z kontrahentami;
• w pozosta造ch przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s wy陰cznie na podstawie wcze郾iej udzielonej zgody w zakresie i celu okre郵onym w tre軼i zgody.
4) podstaw przetwarzania Pani/Pana danych osobowych s obowi您uj帷e przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5) podanie danych jest niezb璠ne do realizacji zada Urz璠u, w przypadku niepodania danych niemo磧iwe jest zawarcie umowy,
6) W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e uprawnienia: 
• prawo dost瘼u do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do 膨dania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do 膨dania usuni璚ia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • o dane nie s ju niezb璠ne do celów, dla których by造 zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • o osoba, której dane dotycz, wnios豉 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • o osoba, której dane dotycz wycofa豉 zgod na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • o dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z prawem,
 • o dane osobowe musz by usuni皻e w celu wywi您ania si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepisów prawa;
• prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
 • o osoba, której dane dotycz kwestionuje prawid這wo嗆 danych osobowych,
 • o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz, sprzeciwia si usuni璚iu danych, 膨daj帷 w zamian ich ograniczenia,
 • o Administrator nie potrzebuje ju danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze;
• prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
 • o przetwarzanie danych odbywa si na podstawie umowy zawartej z osob, której dane dotycz lub na podstawie zgody wyra穎nej przez t osob,
 • o przetwarzanie odbywa si w sposób zautomatyzowany; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
 • o zaistniej przyczyny zwi您ane z Pani/Pana szczególn sytuacj, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej przez Administratora,
 • o przetwarzanie jest niezb璠ne do celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w których nadrz璠ny charakter wobec tych interesów maj interesy lub podstawowe prawa i wolno軼i osoby, której dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych, w szczególno軼i gdy osoba, której dane dotycz jest dzieckiem. 
7) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do realizacji celów okre郵onych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa. 
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys逝guje Pani/Panu prawo do cofni璚ia tej zgody w dowolnym momencie. 
9) W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz璠zie Pani/Pana danych osobowych, przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, której dane dotycz, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, w sytuacji gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi璠zy stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mog by przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                      Inspektor Danych Osobowych
                                                                                                                                                                       e-mail: inspektor@osdidk.pl

 « powr鏒

Informacj wytworzy: - 2018-05-28 13:56:10
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2018-05-28 13:56:10
Utworzony: 2018-05-28 13:56:10 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-03-05 11:16:30 przez Monika Wi郾iewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony