Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 RADA GMINY MYCIELIN :: Zawiadomienia o sesji
Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Mycielin w dniu 27.06.2019r.

Załączniki:
  » Zawiadomienie o sesji w dniu 27.06.2019r. (690 KB)

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy Mycielin.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady.

 6. Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018.

 1. rozpatrzenie raportu przez Radę Gminy Mycielin i debata nad raportem,

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mycielin wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 1. rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2018 rok,

- dyskusja

 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2018 rok,

 2. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 r.

 3. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

- dyskusja

 1. głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok .

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mycielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 1. stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Mycielin oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Mycielin za 2018 rok,

 2. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za rok 2018

- dyskusja

 1. głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2018 rok.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019-2028,

 2. zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,

 3. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Mycielin,

 4. zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Teodorów,

 5. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z obszaru Gminy Mycielin,

 6. zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli ,oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i szkół, w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku,

 7. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin,

 8. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru działania Gminy Mycielin.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

(Złożenie na piśmie interpelacji i zapytań do Przewodniczącego Rady)

 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie sesji.


X Sesja Rady Gminy Mycielin odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. ( tj. czwartek ) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.


                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Gminy Mycielin

                                                                                                                 /-/ Zbigniew Brajer


« powrót

Informację wytworzył: Jolanta Kołodziejczyk - 2019-06-13 08:47:10
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-06-13 08:47:10
Utworzony: 2019-06-13 08:47:10 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-06-13 08:57:32 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony