Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 13. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami

Załączniki:
  » Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29 KB)
  » Ogłoszenie o naborze (930 KB)

 Mycielin, dnia 26.03.2013 r.

 

Wójt  Gminy  Mycielin 

Ogłasza nabór na  wolne  stanowisko urzędnicze  

  STANOWISKO  DS.  GOSPODARKI ODPADAMI

           

 

 

Wymagania niezbędne:
 1. pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz korzystanie  z pełni  praw publicznych,
 2. niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie, kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja;  
 4. obywatelstwo  polskie (o stanowisko mogą  ubiegać  się  również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie  z  art. 11 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458  ze zm.) ,
 5. nieposzlakowana  opinia.

 

Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności zawodowe: znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz programów  komputerowych (Microsoft Office, Open Office, Libre Office);
 2. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność  pracy  w  zespole, odporność  na  stres,  umiejętność  radzenia  sobie  w  sytuacjach kryzysowych;
 3. znajomość przepisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o odpadach i ordynacji podatkowej;
 4. prawo   jazdy  kat. B;
 5. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska lub w jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.

 

prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów z terenu Gminy Mycielin na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2.

 

współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

 

3.

 

opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami;

4.

nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umowy  zawartej z przedsiębiorcą ;        

5.

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

6.

prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

7.

tworzenie i prowadzenie bazy  danych o nieruchomościach zamieszkanych na terenie Gminy Mycielin i bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym;

8.

wymiar, księgowanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami;

9.

 

przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianym prawem sprawozdań,  analiz  i informacji dotyczących gospodarowania odpadami.

 

Zadania okresowe

 

1.

Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych.

 

 

Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:

 

1.     pełny wymiar czasu pracy,

2.     praca  w  budynku Urzędu  Gminy Mycielin , 1  piętro  (brak  windy),

3.     bezpieczne  warunki pracy,

4.     praca  przy  komputerze,

5.     obsługa  urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner),

6.     w  zależności  od  potrzeb pracodawcy możliwość  wyjazdu  poza stałe  miejsce  pracy.

 

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia niniejszego  ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w  Urzędzie  Gminy  Mycielin , w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych wynosił mniej  niż  6%.

 

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CurriculumVitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie (wzór załączony do   ogłoszenia o naborze)
 4. kopie  dokumentów  potwierdzające   wymagane  wykształcenie,
 5. podpisane  odręcznie  oświadczenie  złożone  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego, że kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym wyrokiem  sądu za  umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
 6. podpisane  odręcznie oświadczenie złożone  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie   zawodowe,
 8. podpisana odręcznie klauzula  o treści „Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich    danych  osobowych zawartych w  ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.)",
 9. kopia  dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w  przypadku kandydata,  który   zamierza skorzystać z  uprawnienia , o którym  mowa  w  art. 13a ust 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych.
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  można   składać  w siedzibie  Urzędu  Gmin Mycielin z  siedzibą  w  Słuszkowie  27, 62-831  Korzeniew (sekretariat)  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds.  gospodarki odpadami w terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00, lub  drogą  pocztową (decyduje data wpływu).

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać pod  nr  tel.  62 75 134 10.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mycielin.

« powrót

Informację wytworzył: Ewa Kowalska - 2013-03-26 09:50:19
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2013-03-26 09:50:19
Utworzony: 2013-03-26 09:50:19 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-03-28 08:07:37 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony