Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
pi徠ek, 14. sierpnia 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory 豉wnik闚 s康owych :: Wybory 豉wnik闚 s康owych 2020-2023
Zg這szenia kandydat闚 na 豉wnik闚 do S康u Rejonowego w Kaliszu na kadencj 2020 - 2023

Za陰czniki:
  » Informacja wybory 豉wnik闚 (165 KB)
  » Karta zg這szenia kandydata na 豉wnika (176 KB)
  » Klauzula informacyjna (100 KB)
  » Lista os鏏 zg豉szaj帷ych kandydata na 豉wnika (137 KB)
  » O鈍iadczenie kandydata na 豉wnika (54 KB)*** W Y B O R Y    A W N I K Ó W ***

Wszystkich mieszka鎍ów Gminy Mycielin informujemy, 瞠 w dniu 31 grudnia 2019r. up造wa kadencja 豉wników s康ów powszechnych 2016 - 2019. W zwi您ku tym Prezes S康u Okr璕owego w Kaliszu zwróci si do Przewodnicz帷ego Rady Gminy Mycielin z pro軸 o dokonanie naboru kandydatów na 豉wników. Do S康u Rejonowego w Kaliszu niezb璠ny jest wybór 2 豉wników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracach.

  Zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju s康ów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z pó幡. zm.) zwan dalej u.s.p. oraz rozporz康zeniem Ministra Sprawiedliwo軼i z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu post瘼owania z dokumentami z這穎nymi radom gmin przy zg豉szaniu kandydatów na 豉wników oraz wzoru karty zg這szenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Mycielin najpó幡iej w pa寮zierniku bie膨cego roku dokona wyboru 豉wników na lata 2020 - 2023.

Zg這szenia kandydatów na 豉wników do S康u Rejonowego w Kaliszu na kadencj 2020 - 2023 przyjmowane s:

 • w terminie do dnia 1 lipca 2019r.

(Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p., kandydatów na 豉wników mo積a zg豉sza w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

W zwi您ku z tym, 瞠 30 czerwca 2019r. wypada w niedziel i jest dniem ustawowo wolnym od pracy ostatecznym dniem na z這瞠nie kompletnego zg這szenia jest dzie 1 lipca 2019r., tj. poniedzia貫k).

 • w Urz璠zie Gminy Mycielin (pokój nr 8) w godzinach pracy Urz璠u, tj.:

- poniedzia貫k: od godz. 900 do godz. 1700,

- wtorek - pi徠ek: od godz. 730 do godz. 1530.

Wzór karty zg這szenia kandydata na 豉wnika oraz inne druki mo積a pobra ze strony internetowej www.bip.mycielin.pl lub w Urz璠zie Gminy Mycielin (pokój nr 8).

Zg這szenia kandydatów, które wp造n do rady gminy po up造wie ww. terminu, a tak瞠 zg這szenia, które nie spe軟i wymaga formalnych, pozostawia si bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg這szenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydatów na 豉wników mog zg豉sza Radzie Gminy Mycielin:

 • prezesi w豉軼iwych s康ów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje spo貫czne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy陰czeniem partii politycznych,

 • co najmniej 50 obywateli maj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj帷ych stale na terenie gminy.

ζwnikiem mo瞠 by wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe軟i praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. uko鎍zy 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczy 70 lat;

 6. jest zdolny, ze wzgl璠u na stan zdrowia, do pe軟ienia obowi您ków 豉wnika;

 7. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie lub 鈔ednie bran穎we.

Uwaga!

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 豉wnikiem powinna by wybrana osoba wykazuj帷a szczególn znajomo嗆 spraw pracowniczych.

ζwnikami nie mog by:

 1. osoby zatrudnione w s康ach powszechnych i innych s康ach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodz帷e w sk豉d organów, od których orzeczenia mo積a 膨da skierowania sprawy na drog post瘼owania s康owego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj帷e stanowiska zwi您ane ze 軼iganiem przest瘼stw i wykrocze;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. 穎軟ierze w czynnej s逝瘺ie wojskowej;

 8. funkcjonariusze S逝瘺y Wi瞛iennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie mo積a by 豉wnikiem jednocze郾ie w wi璚ej ni jednym s康zie.

Do zg這szenia kandydata na 豉wnika dokonanego na karcie zg這szenia do陰cza si nast瘼uj帷e dokumenty:

 1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego dotycz帷 zg豉szanej osoby;

 2. o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest prowadzone przeciwko niemu post瘼owanie o przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub przest瘼stwo skarbowe;

 3. o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest lub nie by pozbawiony w豉dzy rodzicielskiej, a tak瞠, 瞠 w豉dza rodzicielska nie zosta豉 mu ograniczona ani zawieszona;

 4. za鈍iadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 pa寮ziernika 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 357 z pó幡. zm.), stwierdzaj帷e brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji 豉wnika;

 5. dwa zdj璚ia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk豉daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny by opatrzone dat nie wcze郾iejsz ni 30 dni przed dniem zg這szenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zg這szenia nale篡 do陰czy:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru S康owego albo odpis lub za鈍iadczenie potwierdzaj帷e wpis do innego w豉軼iwego rejestru lub ewidencji dotycz帷e tej organizacji (art. 162 § 3 u.s.p.) - je郵i kandydata na 豉wnika zg豉sza stowarzyszenie, inna organizacja spo貫czna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z tre軼i art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze S康owym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 986 z pó幡.zm.) zwan dalej „ustaw o KRS", pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pe軟ych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru maj moc zrównan z moc dokumentów wydawanych przez Centraln Informacj, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS.

Dokumenty powinny by opatrzone dat nie wcze郾iejsz ni 3 miesi帷e przed dniem zg這szenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

 1. list osób zawieraj帷 imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta貫go zamieszkania i w豉snor璚zny podpis ka盥ej z pi耩dziesi璚iu osób zg豉szaj帷ych kandydata - gdy zg這szenia kandydata na  豉wnika dokonuje grupa pi耩dziesi璚iu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.) Osob uprawnion do sk豉dania wyja郾ie w sprawie zg這szenia kandydata na 豉wnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zosta這 umieszczone jako pierwsze na li軼ie (art. 162 § 6 u.s.p.).

Rada Gminy Mycielin b璠zie zasi璕a informacji o kandydatach na 豉wników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Op豉ty:

 • koszt op豉ty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S康owego albo odpisu lub za鈍iadczenia z innego w豉軼iwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Pa雟twa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.),

 • koszt op豉ty za badanie lekarskie i za wystawienie za鈍iadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 豉wnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Szczegó這we informacje w sprawie wyboru 豉wników mo積a uzyska w Urz璠zie Gminy Mycielin (pokój nr 8) lub pod nr tel. 62/ 75 13 410 (p. Aleksandra Filipowicz - Sekretarz Gminy Mycielin).

                                                                                                                                        Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                                                                                                   /-/ Rafa Szel庵owski


« powr鏒

Informacj wytworzy: Aleksandra Filipowicz - 2019-06-11 14:24:30
Zatwierdzi do publikacji: Rafa Szel庵owski - 2019-06-11 14:24:30
Utworzony: 2019-06-11 14:24:30 przez Monika Wi郾iewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-06-11 14:34:02 przez Monika Wi郾iewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony