Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Organizacje Pożytku Publicznego :: Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK

Załączniki:
  » Treść sprawozdania (105 KB)

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK

 

Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania:

art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

 

  1. Cel i zadania programu zaplanowane na 2011r.:

 

26 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Mycielin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, przez realizację następujących działań:

a) prowadzenie treningów/zajęć sportowych z młodzieżą z terenu Gminy Mycielin,

           b) organizowanie imprez/rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej.

 

Zakładane cele realizacji programu:

a) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za współpracę lokalną oraz tradycje, a także,

c) propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

e)uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 

 

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Na realizację zadania Wójt Gminy przeznaczył kwotę w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100)

 

  1. Liczba ogłoszonych konkursów:

 

          W 2011 roku ogłoszony został jeden otwarty konkurs: Zarządzeniem Nr 5/2011 Wójta 

          Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia, dotyczący realizacji zadań publicznych w dziedzinie

          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin w 2011r.        

 

  1. Ilość złożonych ofert:

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty:

 

a) oferta nr 1 KS „Dragon" Dzierzbin z dnia 17 lutego 2011 r. o godz. 1220

b) oferta nr 2 LZS „Wicher" Mycielin z dnia 17 lutego 2011 r. o godz. 1440

 

  1. Rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu zostało przeprowadzone w następujący sposób:

a) Wójt Gminy powołał Zarządzeniem Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin. W skład Komisji prócz pracowników urzędu wchodzili przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,

c) sporządzony protokół z prac Komisji Konkursowej wraz ze wszystkimi formularzami został przedstawiony Wójtowi Gminy, który na tej podstawie dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,

d) wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały podane do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 marca 2011 r.. Do wykonania zadania zostały wybrane oferty:

- Klubu Sportowego „DRAGON" Dzierzbin, z dotacją w wysokości 17 000,00 zł

- Ludowego Zespołu Sportowego „WICHER" Mycielin z dotacją 17 000,00 zł.

Z w/w w dniu 16 marca 2011r. zostały podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań.

 

  1. Rozliczenia środków publicznych:

 

Podmioty, które otrzymały dotację, zgodnie z założeniami zawartych umów, miały obowiązek przedłożenia sprawozdania częściowego oraz końcowego z wykonania zadania.

Sprawozdanie częściowe - rozliczenie I transzy dotacji:

KS „Dragon" Dzierzbin złożył przedmiotowe sprawozdanie 21.06.2011r.

Pierwsza transza dotacji w wysokości 8 500,00 zł nie została w pełni wykorzystana. Z przelanej sumy klub wykorzystał zgodnie z korektą kosztorysu oferty 7 603,93 zł, pozostało wówczas do wydatkowania jeszcze 896,00 zł.

 

LZS „Wicher" Mycielin złożył sprawozdanie częściowe 16.06.2011r.

Pierwsza transza dotacji w wysokości 8 500,00 zł również nie została w pełni wykorzystana. Z przelanej sumy LZS wykorzystał zgodnie z kosztorysem oferty 6 922,51 zł, pozostało wówczas do wydatkowania jeszcze 1 577,49 zł.

 

Po rozliczeniu sprawozdań częściowych zespoły sportowe otrzymały II transzę dotacji

 

Sprawozdanie końcowe - rozliczenie całej dotacji

KS „Dragon „ Dzierzbin złożył sprawozdanie końcowe 30.12.2011r.

Kwota dotacji w wysokości 17 000,00 zł przekazana w dwóch transzach, została w całości wykorzystana.

 

LZS „Wicher" Mycielin złożył sprawozdanie końcowe również  30.12.2011r.

Kwota dotacji w wysokości 17 000,00 zł przekazana w dwóch transzach, została w całości wykorzystana.

 

 

  1. Współpraca niefinansowa:

 

Współpraca niefinansowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. odbywała się głównie poprzez udzielanie informacji i objaśnień.

Dodatkowo w dniu 25 marca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin, odbyło się szkolenie pt.: Małe projekty społeczne" prowadzone przez Panią Iwonę Michniewicz z Centrum Doskonalenia Umiejętności Społecznych w Kaliszu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.

 

  1. Efekty realizacji programu współpracy:

Dzięki realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, osiągnięto następujące efekty:

a) wzrost zainteresowania piłką nożną wśród młodzieży i mieszkańców gminy,

b) poprawa integracji wśród mieszkańców gminy,

c) większe zainteresowanie możliwością otrzymania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Monika Wiśniewska                                                             /-/ Jerzy Matuszewski

dnia 15 marca   2012 r.                                                                                                   Wójt Gminy Mycielin


« powrót

Informację wytworzył: Monika Wiśniewska - 2012-03-28 09:26:43
Zatwierdził do publikacji: Ilona Ryżak - 2012-03-28 09:26:43
Utworzony: 2012-03-28 09:26:43 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-03-28 09:29:14 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony